Tietoa puolueohjelmasta

MUUTOSPUOLUEEN PUOLUEOHJELMA

MUUTOSPUOLUEEN OHJELMAN PERUSTANA OVAT SUOMALAISTEN ETU, SANANVAPAUS JA SUORA DEMOKRATIA.

Puolueen tarkoituksena on Suomen kansalaisten ja Suomen valtion kansallisten etujen ajaminen.
Suomen valtion tulee olla ensisijaisesti Suomen kansalaisten edunvalvontaorganisaatio ja valtion ydintehtäviin kuuluu suomalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.

Suomi tulee säilyttää suomalaisena, ja suomalaisen kulttuurin olemassaoloa pitää vaalia.
Suomi koostuu omista kansalaisista, joiden mielipiteet tulee huomioida päätöksenteossa. Myös kunnallinen päätöksenteko tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Suomen tulee valtiona pitää huolta omista kansalaisistaan.
Suomen laissa tulee säilyttää sananvapaus ja sen toteutumista tulee valvoa paitsi kansalaisten omissa kirjoituksissa myös medioissa. Asioiden kritisointi kuuluu sananvapauteen eikä sitä tule rajoittaa arveluttavin keinoin. Asioista tulee saada puhua niiden oikeilla nimillä. Suomi on valtiona vietävä kohti suoraa demokratiaa (eli sitovia kansanäänestyksiä). Suora demokratia antaa kansalle välineet käyttää itse sille kuuluvaa valtaa päätöksenteossa. Suora demokratia vähentää poliitikkojen valtaa kansalaisten yli ja palauttaa päätösvallan heille, joiden elämään tehdyt päätökset eniten vaikuttavat. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää, byrokratiaa on karsittava, ja kansalaisille on annettava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, ennen kuin päättäjät ovat miettineet ne valmiiksi. Muutospuolue ei kannata ryhmäkuria, vaan ehdokkaamme, päättäjämme ja jäsenemme saavat päätavoitteidemme lisäksi vapaasti ajaa muita itselleen sekä kansalaisille tärkeitä asioita ja myös äänestää niistä lupauksensa mukaisesti. Muutoksen päätavoitteina ovat suomalaisten etu, sananvapaus, suora demokratia sekä hallittu maahanmuuttopolitiikka. Näihin tavoitteisiin odotamme myös ehdokkaidemme, päättäjiemme ja jäsenistömme sitoutuvan.

KEHITYSAPU

Kehitysmaiden ongelmat on ratkaistava paikan päällä.

Nykymuotoinen, valtion budjetista maksettava kehitysapu on lakkautettava kokonaan ja siirryttävä vapaaehtoiseen kehitysyhteistyömaksuun. Tämä voidaan toteuttaa veroilmoituksen yhteydessä siten, että jokainen veronmaksaja itse ilmoittaa mahdollisesta vapaaehtoisesta halustaan avustaa kehitysyhteistyötä. Myös erilaiset vapaaehtoiset keräys- ja lahjoitustuottomahdollisuudet on mahdollistettava kehitysapurahan piiriin. Valtion kautta kerättävän vapaaehtoisen kehitysavun kohdentamisen tulee olla valtion vastuulla ja avun myöntämiselle on asetettava erittäin tiukat ehdot. Kehitysmaalle maksettava tuki on sidottava mm. naisen aseman kohentamiseen ennen kaikkea koulutuksen ja perhelainsäädännön keinoin.

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Maahanmuuttopolitiikan on oltava vastuullista ja Suomen omasta edusta lähtevää.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei hyödytä Eurooppaa eikä lähtömaita. Nykyinen hallitsematon turvapaikanhakijoiden tulo esteettä Suomen rajojen yli tuo väistämättä esille konflikteja eri kulttuurien törmätessä toisiinsa vieraassa maassa, yhteisössä joka ei ole kenellekään tulijalle tuttu eikä vieraanvarainen.

Maahanmuutolle sekä pakolaisten vastaanotolle tulee asettaa erittäin tiukat rajat, joita ei ylitetä. Rikollisten maahantulo on estettävä, ja täällä vakaviin rikoksiin syyllistyneet karkotettava viipymättä.

Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu Suomen valtion ydintoimintoihin. Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tulee kieltää fyysistä koskemattomuutta loukkaavina.

Suomen tulee ottaa käyttöön pikakäännytykset, jossa ilmeisen perusteeton turvapaikkahakemus käsitellään ja hylätään 24 tunnin aikana, jonka jälkeen käännytys pannaan toimeen välittömästi. Niin ikään kaikki toisesta EU-maasta saapuneet on palautettava siihen EU-maahan johon he ovat ensimmäiseksi saapuneet (Dublin -sopimus).

Kiintiöpakolaisten määrä on sopeutettava yleiseen taloudelliseen kehitykseen: jos julkisia menoja ja palveluita sekä kansalaisten toimeentuloa leikataan, myös pakolaiskiintiöitä on leikattava.

Suomen hallituksen on sitouduttava päätöksiinsä: mikäli tulijoiden pääluvut muuttuvat viikoittain ja sen myötä haetaan jatkuvasti lisärahoitusta, on holtitonta leikata samaan aikaan asumistukia, lääkekorvauksia ym. sekä heikentää Suomen kansalaisten asemaa, hyvinvointia, työssä käymisen sekä opiskelun edellytyksiä. Suomen tulee lopettaa rahallisen toimeentulotuen maksaminen vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille.
Maahanmuuttajalle maksettavalle toimeentulotuelle tulee asettaa takaraja (esim. yksi vuosi) jonka jälkeen maahanmuuttajan on kyettävä riittävään toimeentuloon omalla työpanoksellaan. Vaatimus itsenäisestä toimeentulosta on ulotettava myös Suomeen kutsuttaviin perheenjäseniin siten, että perheen on kyettävä huolehtimaan toimeentulostaan kokonaisuudessaan ilman Suomen valtion ja sitä kautta veronmaksajien kustantamia tukia. Perheen yhdistämistä hakeva henkilö ei saa olla nauttinut toimeentulotukea viimeisten kahden vuoden aikana.
Kansalaisuuden myöntämisen kriteerien pitää olla tiukat kielitaito-, kotouttamis- sekä koulutusvaatimusten osalta. Myöntämisprosessissa ei saa ilmetä positiivista syrjintää. Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat negatiiviset. Sen sijaan Suomen on oltava avoin sellaiselle maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai positiiviset. Itse itsensä elättävä ja yhteiskuntaan sopeutuva maahanmuuttaja on tervetullut.

TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Kantamme on kriittinen Naton jäsenmaaksi liittymisen suhteen.

Suomen on säilytettävä sotilaallinen puolueettomuus. Nato sotilasliittona ei ole osoittanut tukevansa jäsenmaitaan riittävästi tiukan paikan tullen. Jäsenmaksut liitossa ovat kansalaisten näkökannalta kohtuuttoman suuret eikä näitä mielestämme tule kansalaisten joutua maksamaan.

Tuomiot rikoksista on saatava rikosta vastaavalle tasolle.

Suomalaiseen oikeustajuun ei istu se, että talousrikoksesta saa suuremman tuomion kuin seksuaalirikoksesta tai rattijuopumuksen kautta aiheutetusta kuolemantuottamuksesta. Tuomiota määrättäessä ns. paljousalennusta ei saa käyttää vaan päinvastoin rikoksien toiston tulee olla raskauttava tekijä. Muuntorangaistukset on palautettava käyttöön sakkorangaistuksen osalta.

Rikoksen teko ei saa koskaan olla kannattavaa,

vaan jokaisesta teosta pitää saada sanktio, jolla on vaikutusta. Rikoksen mittavuutta ei pidä määritellä minkään muun seikan kuin itse rikoksen perusteella; esim. kansalaisuudella ei saa olla vaikutusta teon ja rangaistuksen määrityksessä.

Rikoksen uhrin asema on turvattava.

Myös tapaukset joissa itseään, läheistään tai omaisuuttaan suojaava henkilö puolustautuu, on ratkaistava yleisen oikeustajun mukaisesti siten, ettei uhri ole se joka asiasta saa rangaistuksen.
Poliisien määrä, ammattitaito sekä toimintaresurssit on turvattava. Hätätilanteissa ei poliisin paikalle tulo saa viivästyä kohtuuttomasti.

Tietoverkot on turvattava mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä.

Myös mahdolliseen vastahyökkäykseen on oltava riittävät resurssit oman kyberturvallisuutemme mahdollistamiseksi.

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN

Muutospuolue kannattaa perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen.

Tästä aiheesta on tehty kansalaisaloite "Perustuslakituomioistuin Suomeen" kansalaisaloite.fi-palveluun. Tällä hetkellä valvonta mm. kansanedustajiemme toimien osalta ei ole riittävää. Perustuslakituomioistuin antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja mm. lakien perustuslainmukaisuudesta sekä päätöksiä kansainvälisten sopimusten soveltuvuudesta maahamme Suomen perustuslain kannalta. Suomessa ei tällä hetkellä ole perustuslakituomioistuinta vaan perustuslain toteutumista valvoo lakeja säätävä eduskunnan jäsenistä muodostuva perustuslakivaliokunta. Lainsäätäjät siis valvovat itse lakien toteutumista, mikä on jokseenkin ristiriitaista.

EUROOPAN UNIONI (EU) JA EURO

Suomen tulee pyrkiä eroon EU:sta ja eurosta.

U-jäsenyys on vienyt maatamme aina vain suurempiin ongelmiin joille ei näy loppua. Tämän hetken lainsäädännöstämme suurin osa kansalaisten mielestä järjettömistä lakipykälistä tulee suoraan EU:sta. Nämä skandinaavisiin oloihin sopimattomat pykälät voidaan välttää eroamalla EU:sta. On pyrittävä siihen, että Suomessa on oma raha- ja talouspolitiikka sekä oma valuutta mahdollisimman pian.

TTIP -SOPIMUS JA SCHENGENIN SOPIMUS

Muutospuolue vastustaa vapaakauppasopimusta.

TTIP -sopimus eli vapaakauppasopimus asettaa suomalaisten hyvinvoinnin arveluttavaan asemaan. Kyseinen sopimus antaa monikansallisille yhtiöille mahdollisuuden ottaa omistukseensa kansallista omaisuuttamme ja sitä kautta asettaa niille rajattoman kalliin hinnan.

Kannatamme Schengenin sopimuksesta irtisanoutumista.

Schengenin sopimus vapaine liikkuvuuksineen luo ongelmia monessa suhteessa. Olematon rajavalvonta lisää turvallisuusuhkaa terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden kasvaessa. Esimerkiksi päivärikollisuus on levinnyt Suomeen erilaisina autovarkauksina ja asuntomurtoina Baltian maista. Maassamme on tuhansittain paperittomia turvapaikanhakijoita, joista viranomaisilla ei ole tietoa sijainnista, taustoista tai tarkoitusperiaatteista. Rajavalvontaa on tiukennettava välittömästi.

TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS

Julkisen vallan on edistettävä suomalaisten työllisyyttä

mm. poistamalla työllistämisen esteitä ja alentamalla työllistämisen kustannuksia sekä byrokratiaa. Työttömiä ei pidä syyllistää siitä, että työpaikkoja ei ole, vaan niitä on pyrittävä luomaan lisää kestävin keinoin. Nuorisotyöttömyyden hoitoon on tartuttava entistä ahkerammin. On luotava työpaikkoja, joista nuoret saavat sekä kokemusta että mahdollisimman pysyviä työsuhteita.

Pienyrittäjän toimintaa tulee helpottaa

poistamalla turhaa byrokratiaa sekä liiallista verotusta. Työntekijän palkkaamisen kynnystä tulee alentaa palkkaamisen sivukuluja helpottamalla, irtisanomissuojaa laskemalla sekä sallimalla myös keskinäiset työpaikkakohtaiset työehtosopimukset pk-yrityksille. Esimerkiksi Viron yritysverotusmallin soveltuvuus Suomeen on otettava tarkasteluun mahdollisimman pian.
Yksin- ja mikroyrityksiltä (alle 10 hengen yritykset) on poistettava työllistämistä ehkäisevät työn sivukulut. Näitä vastaavat tulot tulee kerätä tuotantoperusteisella verotuksella. Suomessa on sitouduttava luomaan ja pitämään suomalaisia työpaikkoja. Työpaikkoja halpatuotantomaihin siirtävien yrityksien mahdollisesti saamat tuet on perittävä takaisin.

VEROTUS

Suomen kokonaisveroastetta tulee laskea.

Erityisesti verotusta tulee laskea yleisimmissä kulutustuotteissa kuten ruoka, sähkö ja polttoaineet. Yle-vero on poistettava koska Oy Yleisradio Ab ei toteuta avointa, puoluesitoutumatonta ohjelmatarjontaa. Yleisradion on rahoitettava toimintansa itse. Eläkkeiden ja työttömyyskorvausten verotus on tuotava siedettävälle tasolle. Yrityksille on tuotava uudenlainen verotusmalli, jossa veroja maksetaan vasta kun raha poistuu yrityksestä, jolloin yrityksen voitoilla voi investoida yrityksen sisällä ja palkata lisää työvoimaa (Viron malli).

BYROKRATIA

Suomessa vallitseva liiallinen byrokratia tulee vähentää

minimiin ja hankalat byrokratiaviidakot poistaa. Poliittisilla nimityksillä tehdyt "suojatyöpaikat" tulee eliminoida välittömästi. Tälläkin hetkellä moni suomalainen kärsii taloudellisista ongelmista, sosiaali- ja terveydenhuollon parissa syntyvistä näkemyseroista ym, koska eivät liiallisen byrokratian takia jaksa tai osaa pitää kiinni omista laillisista oikeuksistaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA

Niin kutsuttu lastensuojelubisnes on perattava huolellisesti.

Tällä hetkellä lastensuojelu kohdistuu monesti liian suureellisesti tahoihin, joissa suojelua ei välttämättä edes tarvita, kun samaan aikaan toisella taholla lasta voidaan kohdella todella huonosti eikä asiaan puutu kukaan. Lastensuojelussa pitää aina ensisijaisesti tukea sekä ennaltaehkäistä ja vasta viimeisenä keinona käyttää huostaanottoa.

Kansaneläkkeiden minimiraja on korotettava vähintään 700 euroon.

Terveydenhuolto sekä kotipaikkakunnan yleisten kulkuneuvojen käyttö on oltava ilmaista eläkeläisille, vammaisille, työttömille ja sotaveteraaneille. Yhteiskunnan on turvattava vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta. Arvokas vanhuus -ajatus on tuotava päätöksenteon yhdeksi perusteeksi. Muutospuolue kannattaa perustulon kehittämistä, mutta perustulo tulee kohdistaa vain Suomen kansalaisuuden omaaville.

VELKAANTUNEET

Ulosottolakia on muutettava

niin, että velkaantuneilla olisi mahdollisuus lyhentää järkevästi velkaansa osittain tai kokonaan. Korkojen kohtuuttomaan kasvuun pitää puuttua lainsäädännöllä; korko ja velkakulut eivät saa kasvaa alkuperäistä velkaa suuremmiksi. Myös yksityishenkilöiden ulosotto- tai perintävelkojen vanhenemisaikaa tulisi lyhentää viiteen (5) vuoteen laskien velan syntymisajankohdasta (pois lukien lainoitukset, joissa vanhenemisaika laskettaisiin oikeudessa vahvistetun tuomion päivämäärästä). Ulosottolakia tulisi muuttaa myös inhimillisempään suuntaan siten, että velallisella olisi mahdollisuus saada armahdus veloistaan elämäntilanteensa mukaisesti.

Yksityishenkilön velkajärjestelyyn pääsyä tulee helpottaa

siten, että velallisen mahdollisuus työntekoon ei aseta nykyisen kaltaisia vaatimuksia. Lähimenneisyydessä velkaantuneet yrittäjät kärsivät edelleen edellisen laman (90 -luku) jäljiltä tulleista veloista ja konkursseista. Nämä ikivelkaantuneet tulee saada pois jatkuvasta kierteestä. Perintätoimistojen järjettömyyteen on saatava loppu. On kohtuutonta, että velallinen joutuu maksamaan pienestä velastaan joskus jopa kymmenkertaiset perintätoimiston toimintojen aiheuttamat kulut. Kuntien käytäntöä maksujen muistutuksen lähettämisessä perintätoimiston kautta tulee rajoittaa.

MAASEUTU

Maaseudun hyvinvointia tulee edistää suomalaisen ruoantuotannon takaamiseksi.

Verotuksellisin keinoin voidaan suoraan tuoda suomalaisen ruoan hintaa lähemmäs tuontiruoan kustannuksia, jolloin suomalainen ruoka saadaan kuluttajalle houkuttelevammaksi sekä riittävän edulliseksi ostaa. Kotimaisen ruoan kysyntä lisää myös työpaikkoja koko ketjussa.

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonti Suomeen on kiellettävä.

Yrittäminen maaseudulla tulee tehdä houkuttelevammaksi mm. tukien oikeanlaisella kohdentamisella (mikäli tukia vielä jaetaan, ne tulee kohdentaa entistä suuremmassa määrin pientiloille ja erikoissuuntautumiselle kuten luomutuotanto) sekä byrokratian vähentämisellä. Tukien maksaminen pitää olla tarveharkintaista; tukea maksetaan vain tuotantoperustein, ei maatalousharrastuksen perusteella. Sukupolvenvaihdos pitää tehdä kivuttomammaksi; liiallista paperisotaa tulee vähentää sekä verotus poistaa, jolloin vaihdoksesta tulee yksinkertaisempi toteuttaa. Maaseudulle tulisi suunnata myös hyvinvointiin vaikuttavia palveluja kuten ikäihmisten hoivakoteja, jolloin elämässä tarvittavia virikkeitä löytyisi heti hoivakodin omalta takapihalta. Niin ikään etätyömahdollisuuksia tulee tarkastella entistä laajemmin, jolloin työskentely maaseudullakin helpottuu. Tähän vaikuttavana tekijänä ovat mm. riittävän nopeat internetyhteydet.

TIESTÖ

Maanteiden hoitoon tulee keskittää niitä verotuksesta saatavia tuloja,

jotka ovat alun perin siihen tarkoitettujakin. Ajoneuvoverotuksesta saatavat tulot on käytettävä verotuksen alkuperäiseen tarkoitukseen: maanteiden sekä tieturvallisuuden hoitoon. Tiestön asianmukaisessa kunnossa pitäminen tuo kuljetusliikkeille mahdollisuuden toimia koko Suomen alueella. Samalla tämä tuo elämää myös maaseudulle, jolloin saadaan pidettyä koko Suomi asuttuna.

YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

Suomen energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin energianlähteisiin.

PUOLUETUKI

Puoluetukijärjestelmä tulee kokonaisuudessaan remontoida.

Tuki tulee myöntää kaikille eduskuntavaaleissa vähintään 5000 ääntä keränneille puolueille, tasaisesti puolueen hankkiman äänimäärän perusteella. Kyseinen käytäntö lisää myös äänestyshalukkuutta, koska jokainen annettu ääni toisi vähintäänkin taloudellista tukea myös pienemmille puolueille. Puoluetuen määrää tulee vähentää 7-8 euroon/hankittu ääni. Samalla puoluetukien valtiolle aiheuttama taloudellinen taakka vähenee.

OPISKELIJAT

Jokaiselle suomalaiselle nuorelle tulee taata opiskelumahdollisuus varallisuudesta huolimatta.

Lisäksi 19 vuotta täyttäneelle nuorelle tulee suoda mahdollisuus hakea ammatillisiin opintoihin mukaan, vaikkei hänellä olisi peruskoulun päästötodistusta (esim. ammattiin opiskelun ohessa voi suorittaa puuttuvat peruskoulun kurssit). EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee määritellä lukukausimaksut, jotka kattavat opinnoista Suomelle aiheutuvat kustannukset.